Hakkımızda

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi bünyesindeki Ermeni Araştırmaları Enstitüsü ile Türk Tarihi Enstitüsü’nün işbirliği çerçevesinde, ilgili uzmanların katılımı ve gözetiminde hazırlanan Armenia Turkish Pedia", "Armenia Ottoman Pedia" ve "Hay Pedia", web-tabanlı, e-ansiklopedi projesidir.

Öncelikle, bu proje, dünden bugüne “Türk-Ermeni ilişkileri”ni bütün yönleriyle ele almayı ve en geniş şekilde ortaya koymayı hedeflemektedir. Bugüne kadar yapılagelmiş çalışmaların yanısıra, onlara ilave edilecek yeni bilgiler ışığında daha kapsamlı ve doyurucu bir kaynak olmayı amaçlamaktadır.

Asırlarca “millet-i sadıka” olarak Osmanlı tebaası olarak yaşayan Ermeni vatandaşlarımızın, tarihi süreç içinde nasıl ve ne şekilde yaşadıkları; ne yaptıkları, yönetim ile ne tür ilişkiler içine girdikleri; hangi dış etkiler ve baskılar sonucunda davranış değişikliklerine girdikleri bütün yönleriyle bu projede ele alınacaktır.

19. Yüzyılın sonlarında kıvılcımlanan, 20. Yüzyılın başlarında alevlenen ve günümüze “Ermeni sorunu” olarak akseden meselenin içyüzü ve tahlili bu projede ortaya konulacaktır. Dışarıdaki Ermeni diasporasının ve onun etkisi altındaki lobilerin “soykırım”, bizim ise “zorunlu göç” dediğimiz 1915 olaylarının arka planı ve hakikatler yine bu projede gözler önüne sergilenecektir.

Her türlü ilgili arşivlerin kayıtsız-şartsız herkese ve her kuruma açık olmasına rağmen, bazı kişi ve mahfillerin bu birincil kaynaklara değil de, tâli bilgilere ve rivayetlere dayanarak tarihî gerçekleri saptırdığını ve buna bağlı olarak birtakım istek, talep ve dayatmalarda bulunduğunu gördüğümüz için, tarihi gerçeklerin dünya kamuoyuna aktarılması, bu projenin öncelikli amaçlarındandır.

Bu e-ansiklopedide yer alan bilgilerin tamamen doğru, açık ve tarihi gerçeklere uygun olmasına bilhassa dikkat ve ihtimam gösterilmiş; bu sebeple, konunun uzmanı yerli ve yabancı bilim adamı, uzman ve araştırmacılardan yararlanılarak; arşivler başta olmak üzere birincil kaynaklardan bilgi aktarımı yapılmıştır.

Tarih yapmak kadar tarih yazmak da önemlidir. Günümüzde ise tarihi yaymak da aynı derecede önem kazanmıştır. Teknolojinin de katkısıyla, artık bilgilerin çok kısa sürede ve geniş şekilde insanlara ve kitlelere ulaştırıldığı günümüzde, internetin sağladığı hizmet ve imkânları da kullanarak Türk-Ermeni ilişkileri konusunu en doğru ve yalın şekilde, dünyanın her yerinde, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği formatta sunmak da bu projenin hedef ve amaçlarından biridir.

Başkalarının ulaşıp da bizim ulaşamadığımız kişi ve kuruluşlar şüphesiz ki başkalarının söylediklerine inanacak ve ona göre hareket edecektir. Bu sebeple, bizim de herkese ulaşıp hakikatleri doğrudan dile getirme yükümlülüğümüz vardır. Bunu sağlamak için de yine teknolojinin imkânlarından faydalanıp, web-tabanlı bu e-ansiklopediyi başta Türkçe ve İngilizce olmak üzere, çeşitli dillerde yayınlamak diğer hedef ve amaçlarımızdan biridir.

Bu projenin amaçlarından biri de, dünyanın neresinde olursa olsun, konuyla ilgili kişilerin bilgileriyle e-ansiklopediye katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Her bilgi damlası bir süre sonra bir bilgi okyanusu oluşturacaktır. Ansiklopedi maddelerine katkıda bulunmak isteyenlerin nasıl üye olacakları ve nasıl ilave yapacakları sitemizin “yardım” bölümünde yer almaktadır.

Armenia Turkish Pedia", "Armenia Ottoman Pedia" ve "Hay Pedia" kısacası, hem Türklerin hem de Ermenilerin tarihî hakikatleri öğrenmesi, önyargılardan ve kasıtlı propagandaların etkisinden kurtulması ve böylece herkesin sağlıklı bir tarih şuuruna sahip olması amacıyla hazırlanmış bir projedir.

 

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com