Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunda Ermeni Faaliyetleri

Ankara’da yeni bir Türk devletinin doğduğunu gören ve Patrik Zaven Efendi’nin hayalci ve maceraperest düşüncelerinden bıkıp usanan sağduyulu Ermeniler, Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimine yakınlaşmak düşüncesiyle patriklerinden Refet Paşa'yı ziyaret ederek bağlılıklarının bildirilmesini söyledi. Zaven Efendi bu ziyareti gerçekleştirmesine rağmen Ermeniler, Patriğin geçmişini kurulacak iyi münasebetlere engel gördüğünden istifa etmesini istedi. Patrik millet kararıyla geldiğini, ancak millet kararıyla gidebileceğini belirterek istifa etmeyi reddetti. Bunun üzerine toplantıya çağrılan 50 üyeli meclisten 28 üyenin katılımıyla yapılan oylamada istifa kararı çıktı. Gelişen bu olaylar neticesinde Lozan barış görüşmeleri esnasında Ermeni Patriği Zaven de diğer komitacılar gibi İstanbul’u terk etmek durumunda kaldı

Yeni kurulan genç Cumhuriyet’te Türklerle birlikte yaşama arzusunda olan Ermeniler, Lozan’da kaderlerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü esnada Türk Ermenileri olarak “Türk-Ermeni Teali Cemiyeti” adında bir dernek kurdu. Bu cemiyet İstanbul’un işgalinde Bedros Zeki Karabetyan’ın etrafında toplanan Ermeniler tarafından kuruldu. Komitacı Ermenilerin tehditlerine rağmen bu cemiyetin üyeleri, Anadolu’da başlayan Kuvayı Milliye hareketine para ve silah kaçırma işlerinde yardımcı oldu. Türkiye’nin Ermeni asıllı yurttaşları ilkönce Mustafa Kemal Paşa’ya bir telgraf göndererek, Türk Ermenilerinin “harici ve dâhili bütün teşvikata bigane kalarak Türk vatandaşlığına en samimi hislerle rapt-ı kalp ve her türlü müşkülata rağmen azminde sebat ederek hükümet-i milliyemize arz-ı biat ve sadakat eylediklerini” arz ediyorlardı. Yine bu dernek tarafından ikinci bir telgraf da İsmet Paşa’ya çekilmişti. “Türkiye Ermenilerinin mukadderatıyla alakadar olan Lozan Konferansında Ermeni hukukunun ancak devlet-i efhamileri ile müdafaa edilmesinin meşrutiyetini tasdik ediyor” ve kendisinin de bu görevi yerine getirmeyi kabul buyurmalarından dolayı şükran duygularını dile getiriyordu. Lozan’da Anadolu’da kurulan Türk Devletinin varlığını kabul etmek zorunda kalan emperyalist devletler artık o güne kadar kendi menfaatleri için Osmanlı Devletine karşı kışkırttıkları Ermenileri, Türk toplumu içerisinde azınlık olarak tanınmasını kabul ederek, problemi bir iç mesele olmaktan çıkarmıştır. Bu durum karşısında bir müddet Ermeni dini ve siyasi önderler sessiz kalmıştır.

Kaynak:

3579 Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 64,s. ,Davut KılıçDoç. Dr., 

BENZER KONULU MADDELER:

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com