Türk-Ermeni halklarının ortak kültür, edebiyat ve dil ilişkilerinin ana boyutları

Genel olarak edebiyat, kültür ve dil ilişkileri, özel olarak da Azerbaycan (Türk)-Ermeni kültür, edebi ve dil ilişkileri konusu; özellikle SSBC döneminde, Sovyetler Birliğinde yer alan Azerbaycan ve Ermeni halkları arasındaki “kardeşlik münasebetlerini” ve bu münasebetlerin tarihini tespit ve tebliğ etmek amacıyla Komünist partinin her iki halktan da bilim adamlarının omuzlarına yüklediği görevlerdendi.

birbirine yakındır. Yine onun belirttiğine göre, Türk halkının “Aslı ile Kerem”, “Köroğlu” gibi aşk ve kahramanlık destanları, Ermeni halkı içinde geniş bir şekilde kalmayıp, onları çeşitli Ermeni varyantları da ortaya çıkmıştır. Diğer yandan Ekber Yerevanlı, Dede Korkut’un Ermeni halk edebiyatı üzerindeki etkilerinden söz eder ve bilhassa Deli Dumrul Boyu ile Ermenilerin manzum Aslan Ağa masalını daha geniş planda karşılaştırarak, ilk yazının ikincisi üzerindeki etkilerini gözler önüne serer. Bununla birlikte meşhur Ermeni tarihçisi Leo “Ermeni tarihi” adlı eserinde: “Âşıklar içinde masallarda, türkülerde yansıtılan hayatı ifade etmek için Türk dili Ermeni halk ağızlarından daha selis, daha ifadeli ve daha zengindir” demektedir.holavarlar(çiftçi koşukları) ile Ermeni holavarlar Türk-Ermeni edebi ilişkileri, yazılı edebiyat ortaya çıkmadan evvel, yani sözlü edebiyat döneminde başlamıştır. Gurgen Antonyan’da; “İki halk arasındaki edebi ilişkiler, medeni yakınlık ve emektaşlık, öncelikle halk yaratıcılığında görülmüş, ilk edebi ve karşılıklı ilişkiler, sözlü halk edebiyatı vasıtasıyla ortaya çıkmıştır” demektedir. Azerbaycan sözlü halk edebiyatının en eski örneklerinden olan

Şu hususta 1926’da 1. Bakü Türkoloji Kongresinde R. Açaryan’ın Türkçenin Ermeniceye etkileri ve eski Ermenicenin (Grabar) yeni Ermeniceye (Aşqrabar) geçişinde Türkçenin tarihsel rolü üzerine bildirisi dünyanın birçok yerinden gelmiş Türkologlar (Barthold, F. Köprülü, A. Samoyloviç vs.) tarafından dinlenmiş ve takdir kazanmıştır.

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com