Sait Halim Paşa

Sait Halim Paşa, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın dört oğlundan biri olan Mehmet Aldülhalim Paşa’nın oğludur. 1863 yılında Kahire’de doğmuştur. Sait Halim Paşa ilk ve orta tahsilini Kahire’de özel olarak yapmış, Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca öğrenmiştir. Daha sonra İsviçre’de beş yıl siyasal bilgiler öğrenimi görmüştür.Sait Halim PaşaSait Halim Paşa (1863-1921), 11 Haziran 1913 – 14 Şubat 1917 tarihleri arasında, fiili gücün İttihat ve Terakki ve özellikle de Talat PaşaEnver PaşaCemal Paşa üçlüsü elinde olduğu bir dönemde sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

1888'de Mîr-i Mîran rütbesi ile ve Mescîdî nişanı ile Şûra-yı Devlet(Danıştay) azası olmuştur.Kendisine, 1899'da II. Ve 1892'de I. Rütbe Osmânî ve 1899'da murassa Mescîdî nişanı, 1900'de de Rumeli Beylerbeyi pâyesi verilmiştir.

1908'de ise bulunduğu Şûrâ-yı Devlet âzalığından kadro dışı bırakılmış, ancak aynı dönemde Belediye genel seçimlerinde Yeniköy dairesi reisliğine tayin olunmuştur. Daha sonra ise ‘Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’ ikinci reisliğ,1908'de de Âyân Meclisi âzâlığı yapmıştır.

1912'de Şûrâ-yı Devlet reisliği de kendisine verilmiştir.Sait Halim Paşa 1912'de reislikten çekilmiştir. Bu sırada İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin genel sekreterliğine seçilmiş, Mahmut Şevket Paşa’nın sadrazamlığı sırasında 1913'de de 2. Defa Şûra-Devlet reisliğine ve üç gün sonra Hariciye Nezareti’ne (Dışişleri Bakanlığı) atanmıştır. Mahmut Şevket Paşa’nın şehit edilmesinden sonra 1913'de Sadaret Kaymakamlığı’na (Başbakan yardımcılığı) vezirlik rütbesi ile getirilmiştir.Sait Halim Paşa, 1913 Eylülünde, Bulgarlarla Edirne’nin Osmanlı devletine kalması ve Meriç nehri hudut olmak üzere sulh imzalanması hizmeti sebebi ile Padişah tarafından imtiyaz Nişanı ile onurlandırılmıştır.

Osmanlı Devleti 1914 yılında tarafsızlığının ihlal edilmesi nedeni ile I. Dünya Savaşına katıldı. Bu süreçte Almanya sefiri Wangenheim ile ittifak anlaşması Yeniköy’de Sait Halim Paşa’nın yalısında imza edilmiştir. 1915'te Hariciye Nazırlığından, 1917'de Sadrazamlıktan çekilmiştir (yerine Talat Paşa geçmiştir).Tevfik Fikret’ in ardından Galatasaray Spor Kulübü’ nün hâmi başkanılığını üstlenmiş, savaş şartlarında kulübün zarar görmemesini sağlamıştır.

1919 Mart ayında harp ilanı sırasındaki bazı kabine azaları ve Sait Halim Paşa tutuklanmış, Paşa, diğer milletvekilleri ile beraber tahliye olunduktan sonra Roma’ya gitmiştir.

6 Aralık 1921'de bir Salı günü akşamı araba ile evinin kapısına geldiği sırada Ermeni komitacısının silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmiştir. Na’şı İstanbul’a getirilmiş ve 30 Aralık 1921 günü Yeniköy’deki yalısından alınarak büyük törenle Sultan Mahmut türbesinin bahçesine defnedilmiştir.

BENZER KONULU MADDELER:

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com