Ermeni Milleti Nizamnamesi

sınıfının yetkilerini kısıtlayan ve milletin yönetimini demokratikleştirip, laikleştiren bir metin  Patriğin, din adamı ve sivil şahsiyetlerden oluşan 140 üyeli milli heyet tarafından seçilmesini, özel kurullar oluşturarak cemaatin çeşitli dinî, sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitim meselelerinin yürütülmesini öngörmekteydi. Böylece Ermeni milletinin idaresinde adeta kuvvetler ayrılığı getirilmekte, yürütme organı kurulmakta; dini, sivil, eğitim, ekonomi ve yargı alanlarında özel kurullar oluşturularak tam anlamıyla kültürel ve dini bir özerklik güvencesi sağlanmaktaydı.amira1860’ta yazılan ve 1863’te Babıâli tarafından bazı değişiklikler yapılarak kabul edilen “Milletin yönetiminde ruhanilerin ve kendilerini Ermenilerin eski aristokratları ile özdeşleştiren, şehirli zengin

Nizamnamenin bilhassa sivil karakterinin baskın oluşu, meclislerde yer alan sivil şahsiyetlerin gittikçe cemaatin yönetimini ele geçirmesi, ruhbanların rollerinin sınırlandırılması, Fransız tipi laikliğin, Avrupa’da moda haline gelmeye başlayan sosyalist-liberalist görüşlerin bir yansıması idi. Geniş ölçüde Fransız Anayasasına dayanılarak hazırlanmıştı. Zaten nizamname Paris’te okumuş, 1848 ihtilâllerine katılmış liberal Ermeni aydınlarının eseriydi ve aralarında masonlar da vardı (Kirkor Oydan, Garabed Ütüciyan, Nahabed, Russinyan, Serviçen, Nikoghos Balyan). Bilhassa İngiliz ve Fransız Mason localarının bu süreçte etkili oldukları görülmektedir. Mesela Ser (Sevgi) locası (1866-1894) İstanbul’da Fransız himayesi altındaki birçok locadan biriydi. Loca sadece Ermenilere özgü idi ve ritüelleri de Ermeniceye çevrilmişti. Locanın üyeleri önceleri İstanbul’daki ileri gelen Ermeniler iken zamanla orta sınıftan insanlar da buraya mensup olmaya başlamışlardı.

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com